Privacybeleid

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die  NSO Retail en de aan de NSO verbonden stichtingen SNRA, FTS, PST en FSIT verwerkt van haar leden.

Indien u lid bent of wordt van de NSO, of om een andere reden persoonsgegevens aan de NSO verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. De NSO is verheugd met het in haar gestelde vertrouwen en zullen de aan haar verstrekte gegevens als een goed huisvader beheren.

De NSO is niet verantwoordelijk voor het Privacybeleid van andere websites en bronnen. De gegevens van onze leden zijn opgeslagen op een beveiligde server.

Wij adviseren u om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
NSO Retail, Arnhemse Bovenweg 100 te Zeist.
Telefoon: 088-00 342 20.
De functionaris leden is bereikbaar via nso@nsoretail.nl.

2. Welke gegevens verwerkt de NSO en voor welk doel
2.1.    In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) Bedrijfsnaam, voor- en achternaam van de contactpersoon, geboortedatum en geslacht;
b) Adresgegevens en eventueel postadres;
c) Telefoonnummers, mobiele nummer, faxnummer, e-mailadres en websiteadres;
d) Bankrekeningnummer en tenaamstelling, KvK-nummer en BTW-nummer.

2.2     De NSO verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie;
b) Uw naam, adresgegevens, telefoonnummer, mobiele nummer en e-mailadres wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen, informatie over diensten en activiteiten van de NSO en informatie over de branche, de sector en het ondernemerschap;
c) Uw naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen.                         

E-mail berichtgeving (opt-out):
De NSO gebruikt uw naam en e-mailadres om haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van de NSO naar u te versturen. Afmelding voor deze mailingen is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

3. Bewaartermijnen
De NSO verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap. Na einde lidmaatschap worden uw gegevens bewaard zolang als dit nodig is voor de doeleinden waarvoor het verzameld is. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd, tenzij wettelijke regelingen, zoals bijvoorbeeld de Belastingdienst, vereisen dat de gegevens langer bewaard moeten blijven.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
4.1   Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft de NSO passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
4.2   Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de NSO gebruik van diensten van derden, de zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten.
4.3   Uw gegevens worden alleen gedeeld indien er een verwerkingsovereenkomst aan ten grondslag ligt.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1   Via de ledenadministratie van de NSO kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De NSO zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.
5.2   Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u contact opnemen met de ledenadministratie.
5.3   Indien u klachten heeft over de wijze waarop de NSO uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.
5.4   Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie via nso@nsoretail.nl.

6. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de nieuwsbrief bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

Zoeken in het Kenniscentrum

Kun je niet vinden wat je zoekt?
Neem dan contact met ons op.